Pondělí - pátek
6:30 - 15:00
[CZ][EN]
STŘECHY - FASÁDY - STAVBY

Služby

Střechy

Střecha je nejvyšší částí domu, pokrývá celý půdorys domu. Chrání dům před vlivy počasí, svádí srážkovou vodu a z toho důvodu bývá alespoň částečně klopená. Hlavními částmi střechy jsou konstrukce krovu a konstrukce střešního pláště. Hlavní konstrukce bývá dřevěná a železobetonová. Tento typ konstrukce nabízí více možností, jak využít podkroví, které je dnes moderně předěláváno a hojně využíváno jako obytný prostor. 

Podle tvaru se rozeznává střecha plochá, sedlová, mansardová, pultová, stanová, pilová, skořepinová, zavěšená, věžová.

Nejčastější střešní krytinou je pálená taška. V minulosti se používaly jednoduché přírodní materiály, jako např. došky, které se ovšem nevyznačovaly takovou životností a funkčností. 

Nejznámější druhy tašek jsou: bobrovka, falcovka, brněnka, jirčanka, prejz aj. Další možností střešní krytiny je asfalt, břidlice, plech, eternit aj.

Důležitými parametry pro výběr je váha a prodyšnost materiálu. Například klasická betonová taška má výbornou prodyšnost, ale je velice těžká, oproti tomu plech je lehký, ovšem prodyšné vlastnosti jsou špatné.

Záleží na vkusu majitele a na požadované barvě střechy. Betonové tašky se přibarvují oxidy železa a proto nejsou k dispozici v celé barevné paletě naopak na umělé materiály se dávají barevné folie, které krytinu současně chrání před okolními vlivy.

Ploché střechy

Mezi naše služby patří také výstavba a rekonstrukce plochých střech (mPVC fólie a modifikované asfaltové pásy). Na tento druh prací máme sestavený specializovaný tým řemeslníků.

Fasády

Fasáda je tím, co na nás kromě samotné architektury domu působí nejintenzivněji. Má určitou vypovídací hodnotu nejen o době svého vzniku, momentální úrovni technologií a módě, ale odhalí mnohé také o osobnosti majitele domu. Fasáda dotváří architektonický výraz budovy, tepelně izoluje a chrání proti agresivním vlivům vnějšího prostředí. Ochranná funkce je základní užitnou vlastností již ode dávna, avšak v průběhu let se používané materiály pochopitelně obměňují. Dříve hojně rozšířené vápenné nátěry jsou v současnosti pro znečištěné městské prostředí nevhodné.

Při volbě vhodného druhu fasády se vychází z nákladů, životnosti, nutné údržby, tepelně technických vlastností, odolnosti proti vlhkosti, ale neopominutelným požadavkem je také vhodnost konkrétního typu pro dané podmínky a daný objekt. Kvalitní fasádní systém musí být navržen v souladu s klimatickými podmínkami a požadavky uživatele domu. Rozdíl povrchové teploty fasády v zimním i v letním období může během 24 hodin činit až 40 °C, na jižní straně fasády dokonce 60-80 °C, což zvyšuje nároky na fyzikální vlastnosti vnějších omítek. Životnost omítky je 20-50 let podle složení, kvality podkladu a povětrnostních vlivů.

V dnešní době existuje široká škála, z níž lze vybírat předem připravené suché omítkové směsi snad pro každý druh zdiva a pro všechny účely použití – omítky pro ruční i strojní zpracování, omítky jednovrstvé i omítky s možností nanášení ve více vrstvách, omítky sanační, ušlechtilé a mnohé další.

Při výběru vhodné fasádní barvy ale není odstín to nejdůležitější kritérium. Existují tyto základní typy fasádních barev se zcela odlišnými vlastnostmi: disperzní akrylátové, silikátové a akrylátové barvy modifikované silikonem.

Dalším typem fasády jsou zateplovací systémy. Zateplení zvenčí domu se provádí buď formou provětrávaných zateplovacích systémů, nebo se používají takzvané kontaktní zateplovací systémy.

Stavby

Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je víc než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Pozemek určený k zastavění rodinným domem musí svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry umožňovat účelnou a hospodárnou realizaci. Stavba rodinného domu musí být napojena na místní veřejný vodovod, kanalizaci a rozvod elektřiny, jsou-li kapacity těchto sítí v místě dostatečné. Podle potřeby se stavby napojí popřípadě na jiné energetické sítě. Způsob připojení se stanoví podle požadavků příslušné oprávněné organizace. 

Stavebník musí prokázat, že je vlastníkem pozemku anebo že má k pozemku jiné právo, které jej opravňuje na něm zřídit požadovanou stavbu. Dokladem, kterým se toto právo prokazuje, je aktuální výpis z katastru nemovitostí zpravidla ne starší než dva měsíce. Jiným právem k pozemku se rozumí zejména nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě kupní, právo odpovídající věcnému břemeni. Ke stavbě rodinného domu potřebuje stavebník územní rozhodnutí a stavební povolení.

Základními typy rodinných domů jsou:

  1. zděné stavby
  2. montované stavby
  3. montované dřevostavby

Dřevostavby

Označením dřevostavba rozumíme domy, jejichž hlavním konstrukčním prvkem je dřevo. 

Nemusí se tedy jednat hned o stavbu srubového typu. V současnosti se popularita dřevostaveb velice rozšířila, jelikož jsou ekologické, staví se rychle a také cenově velice přijatelně. 

Dřevo jako materiál ve výstavbě obydlí, měst a sídel nás provází v celé jeho historii. Již od nepaměti jsou vnímána pozitiva, která nám dřevo nabízí. Mezi hlavní pozitiva po stránce ekologie patří snížení spotřeby energie na těžbu a zpracování vstupních surovin a materiálů, snížení těžby neobnovitelných surovin, zmenšení poškození krajiny a životního prostředí, omezení automobilové přepravy a s tím spojené následné snížení emisí NOx, SO2 a CO2 a také omezení produkce stavebního odpadu.

Velkou výhodou je možnost předvyrobení celých hotových částí tak, aby odpadla na stavbě pracnost a časová náročnost během montáže. Dřevěnný rodinný dům se běžně realizuje v časovém horizontu tří měsíců, dílensky předpřipravený dům lze postavit dokonce v horizontu jednoho měsíce. Výstavba takovýchto domů je možná celoročně.

Mezi tzv. moderní dřevostavby patří konstrukce sloupkové, skeletové a panelové. Na našem trhu jsou nejvíce rozšířeny panelové konstrukční systémy s opláštěním z dřevotřísek nebo OSB desek. Zateplení bývá nejčastěji z polystyrenu nebo minerálních vláken. Materiálová trvanlivost je uváděna 150 – 200 let. Dále je prokázáno, že lze dosáhnout až 90-timinutové požární odolnosti.

Dřevo disponuje bezkonkurenční funkční univerzalitou (nosné konstrukce, obklady stěn a stropů, podlahy, schodiště, výplně otvorů, vnitřní vybavení atd.), snadnou zpracovatelností a možností uplatnění moderních technologií. Tyto vlastnosti spolu s vývojem nových konstrukčních a funkčních materiálů, teplý, přírodní a přátelský pocit, kterým dřevo oslovuje a fakt, že je to ekologický a obnovitelný materiál, který má minimální energetické nároky a příznivý vliv na životní prostředí, staví dřevo bez nadsázky do pozice materiálu pro 21. století.